Caeli retó a Chumel Torres a un duelo de portadas Maxim

El final del video es espectacular.